دانلود رایگان


امکان سنجی استعلام الکترونیکی بین دستگاههای دولتی - دانلود رایگاندانلود رایگان امکان سنجی استعلام الکترونیکی بین دستگاههای دولتی

دانلود رایگان امکان سنجی استعلام الکترونیکی بین دستگاههای دولتی 214صفحهword
چکیده
پژوهش حاضر با ارزیابی از برنامه ریزی و عملکرد 40دستگاه دولتی استان مرکزی برای اجرای امکان سنجی استعلام الکترونیکی بین دستگاههای دولتی صورت گرفت وبا مقایسه عملکرد کشورهای غربی – اروپا و آسیایی دراجرای زیرساخت دولت الکترونیک و سرعت عمل این کشورها که حداکثرفاصله زمانی برنامه ریزی و طراحی تا ارائه خدمات به عموم مردم حداکثر 5 سال زمان صرف شده واز سالهای 1998 تا 2003 اغلب کشورها برای مکانیزاسیون و ارائه خدمت زمان صرف نمودند. کشور ما نیز از سال 1381 برنامه ریزی موردنیاز را برای اجرای دولت الکترونیک آغاز نمود که معادل سال 2002 میلادی بوده لیکن 13سال زمان صرف گردیده و خروجی مورد انتظارعاید نگردیده وبابررسی بعمل آمده امکان اجرای بند1قسمت الف ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه براساس نظر خبرگان فناوری اطلاعات باتوزیع 77پرسشنامه دردستگاههای دولتی استان مرکزی وتحقیق پیمایشی بین 40دستگاه دولتی صورت گرفت ،اجرای زیرساخت مورد نیاز محرز نگردید و در این زمینه پیشنهاد میگردد :در بعد منابع انسانی ،هدایت و آموزش تخصصی نیروهای موجود ضروری است ، در بعد فنی و تکنولوژیکی اصلاح شبکه موجود و بکارگیری گسترده مناسب تر است ، در بعد حقوقی و قانونی ،مصوبات مربوطه اجرا شود، در بعداقتصادی ،پرهیز از دوباره کاری و هزینه­های مکرر در زیرساخت، ضروری است،از بعد عملیاتی استانداریهای الکترونیکی برای سرعت بخشیدن به خدمات راه مطلوبتر است ، از بعد کیفیت ،علاوه بر واگذاری امور به شرکتهای واجد شرایط، نظارت دایمی بر نحوه عملکرد آنها ضروری است ، از بعد زمان ،مهلت اجرای اصلاح شبکه موجود و راه اندازی سرورهای استانداریها حداکثر یکسال درنظر گرفته شود.
فصل اول كليات تحقیق
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مساله 5
1-3 سوال اصلی 9
1-3-1 سوالات فرعی 9
1-4 ضرورت اجرای تحقیق 9
1-4-1 کاربردهای تحقیق 9
1-5 اهداف تحقیق 10
1-5-1 قلمرو تحقیق 11
1-5-1-1 قلمرو موضوعی 11
1-5-1-2 قلمرو زمان 11
1-5-1-3 قلمرو مکانی 11
1-5-1-4 جامعه آماری 12
1-6 واژگان تخصصی 12
1-6-1 شبکه ملی اطلاعات 12
1-6-2 استعلام الکترونیک 12
1-6-3شبکه کامپیوتری 12
1-6-4 فیبر نوری 13
1-6-5 امنیت شبکه 13
1-6-6 مدل گارتنر 14
1-6-7 امکان سنجی 14
فصل دوم مروری بر ادبيات تحقيق
2-1 بخش اول: شبکه تبادل الکترونیک اطلاعات 16
2-1-1 مقدمه 16
2-1-2پیشینه جهانی تبادل الکترونیکی داده 17
2-1-3تعریف شبکه کامپیوتری 18
2-1-4 مدلهای پیاده سازی دولت الکترونیک 18
2-1-4-1 مدلهای 4 مرحله ای پیاده سازی 19
2-1-5 چالشهای پیش روی تبادل اطلاعات الکترونیک 21
2-1-6 معیارهای رتبه بندی بسترسازی الکترونیک 23
2-2 بخش دوم: امکان سنجی 25
2-2-1 تعریف امکان سنجی 25
2-2-2 انواع امکان سنجی: 26
2-2-3 دلایل انجام امکان سنجی 27
2-3 بخش سوم: استعلام الکترونیک بین دستگاههای دولتی 28
2-3-1 مقدمه 28
2-3-2 تعاریف و مفاهیم دولت الکترونیک 29
2-3-3 تعریف وبکارگیری استعلام الکترونیک در دستگاههای دولتی 29
2-3-4 تعریف های مختلف دولت الکترونیک 30
2-3-5 تجربه کشورهای مختلف 32
2-3-5-1 تجربه انگلستان 32
2-3-5-2 تجربه آلمان 33
2-3-5-3 تجربه اتحادیه اروپا 34
2-3-5-4 تجربه مالزی 36
2-3-5-5 تجربه آمریکا 38
2-3-5-6 تجربه ژاپن 39
2- 3-5-7 تجربه کشورهای عربی خاورمیانه 40
2-3-6 پیشینه میدانی تحقیق (در ایران) 42
2-3-7 تحلیل ونقد ادبیات و پیشینه تحقیق 45
2-3-8 چگونگی تعیین مدل مفهومی تحقیق 47
2-3-9 تشریح ابعاد مدل 47
2-3-9-1 بعد حقوقی – قانونی 47
2-3-9-2 بعد فنی و تکنولوژیکی 48
2-3-9-3 بعد اقتصادی 48
2-3-9-4 بعد منابع انسانی 48
2-3-9-5 بعد زمان 49
2-3-9-6 بعد کیفیت و پشتیبانی 49
2-3-9-7 بعد عملیاتی 50
2-4 بخش چهارم: آشنایی با استان مرکزی 51
2-4-1 جمعیت، وسعت و تقسیمات کشوری 53
2-4-2 دستگاههای دولتی 53
2-4-3 وضعیت راهها ی ارتباطی 55
2-4-4 وضعیت ارتباطات اینترنت و مخابرات 55
2-4-5 وضعیت آموزش عمومی وآموزش عالی 56
2-4-6 دانشگاهها و مراکز آموزش عالی 57
2-4-7 صنایع مادر و ویژه 57
2-4-8 منابع معنوی و فرهنگی 58
2-4-9 علت انتخاب استان مرکزی جهت تحقیق 58
فصل سوم روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه 60
3-2 نوع و روش تحقیق 61
3-3 جامعه آماری تحقیق 61
3-4 مدل مفهومی تحقیق 62
3-5 روش و ابزار جمع آوری داده های تحقیق 63
3- 5-1 روائی یا قابلیت اعتبار ابزار اندازه گیری 64
3-5-2 بررسی پایایی پرسشنامه 65
3-6 روش تجزیه وتحلیل داده ها 67
3-6-1 آمار توصیفی 67
3-6-2 آمار استنباطی 68
3-6-2-1 جدول توزیع فراوانی 69
3-6-2-2 آزمون کلموگروف اسمیرنف (k-s) 69
3-6-2-3 آزمون فرید من 69
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه 71
4-2 آمارتوصیفی جمعیت شناسی 72
4-2-1 جنسیت پاسخ دهندگان 72
4-2-3 میزان تحصیلات 73
4-2-4 ارتباط رشته تحصیلی 74
4-2-5 دامنه سنی پاسخگویان 75
4-2-6 سمت شغلی 76
4-2-7 سنوات خدمت پاسخگویان 77
4-2-8 تعدادشاغلین IT 78
4-2-9آموزش ICDL 79
4-2-10 جدول تجمیع استعلام 80
4-3 آمار توصیفی متغیر های تحقیق 81
4-3-1 امکانات فنی مورد نیاز 81
4-3-1-1 شبکه داخلی 81
4-3-1-2 اتوماسیون اداری 82
4-3-1-3 اینترنت پرسرعت 82
4-3-1-4 توزیع اینترنت 83
4-3-1-5 تفکیک اینترنت از اتوماسیون 84
4-3-1-6 استفاده از شبکه دولت 85
4-3-1-7 اجرای فیبر نوری 85
4-3-1-8 شبکه ملی اطلاعات 86
4-3-2 ابعاد اصلی توصیفی تحقیق 87
4-3-2-1 بعد کیفیت 88
4-3-2-2 شاخصهای بعد حقوقی – قانونی 89
4-3-2-3 شاخصهای بعد فنی 89
4-3-2-4 شاخصهای بعد اقتصادی 90
4-3-2-5 شاخصهای بعد منابع انسانی 90
4-3-2-6 شاخصهای بعد عملیاتی 91
4-3-2-7 بعد زمان 91
4-4 آماراستنباطی متغیر های اصلی تحقیق (پاسخ به سوالات تحقیق) 92
4-4-1 آزمون نرمال بودن داده ها (کلموگروف – اسمیرونف) 92
4-4-2 آزمون میانگین یک جامعه مستقل برای ابعاد اصلی تحقیق 93
4-4-2-1 بعد منابع انسانی 94
4-4-2-2 بعد فنی و تکنولوژیکی 95
4-4-2-3 بعد عملیاتی 96
4-4-2-4 بعد اقتصادی 97
4-4-2-5 بعد حقوقی- قانونی 97
4-4-2-6 بعد کیفیت 98
4-4-2-7 بعد زمان 99
4-4-3 وضعیت کلی امکان استعلام الکترونیک بین دستگاههای دولتی استان مرکزی 99
4-5 آمار استنباطی متغیر های اصلی تحقیق (آزمونهای جانبی) 100
4-5-1 رتبه بندی ابعاد تحقیق و شاخصهای مربوطه براساس آزمون فریدمن 100
4-5-2 بعد کیفیت 102
4-5-3بعد قانونی 102
4-5-4 بعد فنی و تکنولوژیکی 103
4-5-5 بعد اقتصادی 103
4-5-6 بعد منابع انسانی 104
4-5-7 بعدعملیاتی 104
4-5-8 بعدزمان 105
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه 107
5-2 نتایج حاصل از آمار توصیفی 107
5-2-1 آمارهای توصیفی جمعیت شناختی 108
5-2-2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 108
5-2-2-1 جنسیت پاسخ دهندگان 108
5-2-2-3 رشته تحصیلی 109
5-2-2-4 دامنه سنی 109
5-2-2-5 سمت شغلی 109
5-2-2-6 سنوات خدمت 110
5-2-2-7 تعدادشاغلین IT 110
5-2-2-8 آموزش ICDL 111
5-2-2-9 جدول تجمیع استعلام دستگاهها از یکدیگر 111
5-2-3 ابعاد اصلی تحقیق 112
5-2-3-1 شبکه داخلی واتوماسیون اداری 113
5-2-3-2 اینترنت 113
5-2-3-3 شبکه دولت 114
5-2-3-4 فیبر نوری 114
5-2-3-5 شبکه ملی اطلاعات 114
5-3 آمار توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق 115
5-3-1 بعد کیفیت 115
5-3-2 بعد حقوقی – قانونی 116
5-3-3 بعد فنی وتکنولوژیکی 116
5-3-4 بعد اقتصادی 117
5-3-5 بعد منابع انسانی 117
5-3-6 بعد عملیاتی 118
5-3-7 بعد زمان 118
5-4 آمار استنباطی متغیرهای اصلی تحقیق (پاسخ به سوالات تحقیق) 119
5-4-1 آزمون نرمال بودن داده ها (کلموگروف – اسمیرونف) 119
5-4-2 نتایج حاصل از آزمون یک جامعه مستقل 119
5-4-2-1 نتیجه گیری بعد حقوقی- قانونی 120
5-4-2-2 نتیجه گیری بعد فنی و تکنولوژیکی 121
5-4-2-3 نتیجه گیری بعد اقتصادی 122
5-4-2-4 نتیجه گیری بعد منابع انسانی 122
5-4-2-5 نتیجه گیری بعد عملیاتی 123
5-4-2-6 نتیجه گیری بعد زمان 124
5-4-2-7 نتیجه گیری بعد کیفیت 125
5-4-2-8 وضعیت کلی استعلام الکترونیک در دستگاههای دولتی استان مرکزی 126
5-4-3 رتبه بندی ابعاد تحقیق و شاخصهای هر یک از ابعاد براساس آزمون فریدمن 127
5-4-3-1 رتبه بندی شاخصهای بعدکیفیت 127
5-4-3-2 رتبه بندی شاخصهای بعدحقوقی – قانونی 128
5-4-3-3 شاخصهای بعد فنی و تکنولوژیکی 128
5-4-3-4 شاخصهای بعد اقتصادی 129
5-4-3-5 شاخصهای بعدمنابع انسانی 129
5-4-3-6 شاخصهای بعدعملیاتی 129
5-4-3-7 شاخصهای بعد زمان 130
5-5 پیشینه تجربی تحقیق 130
5-5-1 نتایج تحقیقات داخلی 130
5-5-1-1 معمارزاده طهران و همکاران(1391) 130
5-5-1-2 نوبخت و بختیاری (1387) 131
5-5-2 نتایج تحقیقات خارجی 133
5-5-2-1 فیلیس کی. سوکل 1995 133
5-5-2-2 کشور آلمان 134
5-5-2-3 کشورامریکا 134
5-5-2-4 اتحادیه اروپا 135
5-5-2-5 کشور ژاپن 136
5-5-2-6 کشور مالزی 136
5-5-2-7 کشورهای عربی خاورمیانه 137
5-5-2-8 کشورانگلستان 137
5-6 پیشنهادهایی برمبنای نتایج تحقیق 138
5-6-1 پیشنهادهایی در زمینه بعد حقوقی – قانونی 138
5-6-2 پیشنهادهایی در زمینه بعدفنی و تکنولوژیکی 139
5-6-3 پیشنهادهایی در زمینه بعداقتصادی 140
5-6-4 پیشنهادهایی در زمینه بعدمنابع انسانی 141
5-6-5 پیشنهادهایی در زمینه بعد عملیاتی 142
5-6-6 پیشنهادهایی در زمینه بعد کیفیت 142
5-6-7 پیشنهادهایی در زمینه بعد زمان 142
5-7 چالشهای پیش روی اجرای استعلام الکترونیک بین دستگاههای دولتی استان مرکزی 143
5-7-1 تامین نیروی متخصص 143
5-7-2 آموزش کاربران و تیم سازی 144
5-7-3 اجرای زیرساخت شبکه 144
5-7-4 تولید نرم افزار مورد نیاز 144
5-7-5 تمهیدات امنیت حفظ داده ها 144
5-7-6 سیستم یکپارچه سازی فعالیتها 145
5-7-7 تامین منابع مالی 145
5-7-8 تعیین مجریان قوانین 146
5-7-9 نظارت بر عملکرد پیمانکاران 146
5-7-10 اجرای برنامه طبق زمان بندی 146
5-8 پیشنهادهایی برای دیگرمحققین 147
5-9 موانع ومحدودیتهای تحقیق 147
منابع و ماخذ 149
پیوست ها 156
چکیده انگلیسی 166


استعلام الکترونیکی تبادل اطلاعات الکترونیکی دولت الکترونیک امکان سنجی دولت الکترونیکی ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه دستگاههای دولتی ا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


باب سوم ماليات بردرآمد-فصل چهارم :ماليات بردرآمد مشاغل ...

با تشکر از شما ،در صورت امکان راهنمایی کنید کسی که آموزشگاه زبان دارد و هیچ گونه ...

باب سوم ماليات بردرآمد-فصل چهارم :ماليات بردرآمد مشاغل ...

با تشکر از شما ،در صورت امکان راهنمایی کنید کسی که آموزشگاه زبان دارد و هیچ گونه ...

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2: امکان کنترل تردد کارکنان در اتوماسیون تردد توسط رابطین حضور وغیاب: 17/8/1393

استخدام سازمان بنادر و دریانوردی سال 97 | «ای استخدام ...

استخدام سازمان بنادر و دریانوردی برای دریافت اخبار و اطلاع از آگهی های استخدام بانک ...

استخدام سازمان بنادر و دریانوردی سال 97 | «ای استخدام ...

استخدام سازمان بنادر و دریانوردی برای دریافت اخبار و اطلاع از آگهی های استخدام بانک ...

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند - صفحه اصلی

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند - دسترسی به خدمات آنلاین (برخط)

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و ...

نخستین میز خدمت الکترونیکی روی پیام رسان بومی مستقر شد. مدیر فناوری اطلاعات و شبکه ...

استخدام سازمان بنادر و دریانوردی سال 97 | «ای استخدام ...

استخدام سازمان بنادر و دریانوردی برای دریافت اخبار و اطلاع از آگهی های استخدام بانک ...

مرکز پژوهشها - قانون معادن - rc.majlis.ir

مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای كارشناسی طرح‌ها و لوايح، از مشورت موردی ...

باب سوم ماليات بردرآمد-فصل چهارم :ماليات بردرآمد مشاغل ...

با تشکر از شما ،در صورت امکان راهنمایی کنید کسی که آموزشگاه زبان دارد و هیچ گونه ...

مرکز پژوهشها - قانون معادن - rc.majlis.ir

مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای كارشناسی طرح‌ها و لوايح، از مشورت موردی ...

باب سوم ماليات بردرآمد-فصل چهارم :ماليات بردرآمد مشاغل ...

با تشکر از شما ،در صورت امکان راهنمایی کنید کسی که آموزشگاه زبان دارد و هیچ گونه ...

سهام عدالت ، ثبت نام و پیگیری سود سهام عدالت | آسمونی

آخرین اخبار سامانه سهام عدالت، نحوه دریافت و استعلام سود سهام عدالت و خرید آن، روش ...

پاورپوینت مدیریت تلفیقی آفت

مقایسه سیستم عامل های اندروید Android و آی او اس ios

مقاله تعداد شهود در دعاوی

مقاله متد اندازه گیری هوش Method of Measuring Intelligence (لاتین)

صنعت فرهنگ و رسانه

تحقیق در مورد تاريك سنج

نمونه سوال حسابان رشته ریاضی فیزیک با جواب

دانلود فایل گزارش کارآموزی شرکت تبلیغاتی طراحان دشت سبز ..

تحقیق در مورد برابري يا عدم برابري ديه زن و مرد 48ص

قند خون