دانلود رایگان


بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان

دانلود رایگان بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان 117صفحهword
چکیده
مدیریت دانش ارتقاي یک رویکرد جامع براي شناسایی، تسخیر، بازیافتن، تسهیم و ارزشیابی یک سرمایه اطلاعاتی سازمان است و بر ابعاد مختلف سازمان تاثیر می گذارد. هدف از تحقیق حاضر بررس رابطه میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمانی می باشد. جامعه هدف مطالعه حاضر، سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان می باشد. که 260 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده است و اطلاعات از طریق پرسشنامه استاندارد جمع آوری گردیده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و همچنین از روش همبستگی برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داده است که که از میان مولفه های مدیریت دانش، مولفه کسب دانش با ضریب همبستگی 33.7 درصد؛ مولفه انتقال دانش با ضریب همبستگی 15.4؛ مولفه خلق دانش با ضریب همبستگی 20.7 و مولفه کاربرد دانش با ضریب همبستگی 34.2 رابطه مثبت و معنی داری با نوآوری سازمانی دارد. در حالیکه مولفه حفظ دانش رابطه معنی داری با نوآوری سازمان ندارد. همچنین از دیدگاه کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان، تمامی مولفه های مدیریت دانش در سازمان مذکور از وضعیت نسبتا مطلوبی برخوردار است. بطوریکه میانگین ارزش کسب شده برای متغیرها عبارت است از: کسب دانش برابر با 3.13؛ حفظ دانش برابر با 3.09؛ انتقال دانش 3.11؛ خلق دانش 3.13؛ کاربرد دانش 3.29 و در نهایت نوآوری سازمانی برابر با 3.32 بوده است.
کلمات کلیدی: مدیریت دانش، نوآوری سازمانی، خلق دانش، انتقال دانش، کسب دانش، حفظ دانش، کاربرد دانش.
فهرست مطالب
چکیده. 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه.. 3
1-2-بیان مسئله.. 3
1-3-ضرورت انجام تحقیق.. 4
1-4- چارچوب نظری.. 5
1-5-سوالات تحقیق.. 6
1-5-1- سوال اصلی.. 6
1-5-2-سوالات فرعی.. 6
1-6- فرضیه های تحقیق.. 7
1-6-1-فرضیه اصلی.. 7
1-6-2-فرضیه های فرعی.. 7
1-7- اهداف تحقیق.. 7
1-7-1- هدف اصلی.. 7
1-7-2- اهداف فرعی.. 7
1-8- روش گردآوری اطلاعات.. 8
1-9-کلیات روش انجام کار.. 8
1-10- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 8
1-10-1- مدیریت دانش.. 8
1-10-1-1-خلق دانش.................................................................................................................................................9
1-10-1-2-حفظ دانش..............................................................................................................................................10
1-10-1-3-انتفال دانش.........................................................................................................................................10
1-10-1-4-کاربرد دانش..................................................................................................................................................10
1-10-1-5-کسب دانش...................................................................................................................................................10
1-11-2- نوآوری سازمانی. 11
1-11- قلمروپژوهش.. 11
1-11-1-قلمروزمانی.. 11
1-11-2-قلمرومکانی.. 11
1-11-3-قلمروموضوعی پژوهش.. 11
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1-مقدمه.. 14
بخش اول: مدیریت دانش. 15
2-2-تعاریفی از دانش.. 15
2-3-مفاهیم مدیریت دانش.. 15
2-4-عناصر مدیریت دانش.. 16
2-5-اصول مدیت دانش.. 16
2-6-دلایل اهمیت به کارگیری مدیریت دانش.. 17
2-7-مدلهاي مديريت دانش.. 18
2-7-1-سیکل پیاده سازی مدیریت بوکویتز و ویلیام (1999).. 18
2-7-2-مدل مدیریت دانش لیبوویتز.. 20
2-7-3-مدل فیرستون و مک الروی(2005).. 21
2-7-4-مدل مفهومی مدیریت دانش.. 23
2-8-استراتژي هاي دانش. 24
2-9-دیدگاه صاحبنظران در خصوص مدیریت دانش.. 24
2-10-اهداف مدیریت دانش.. 26
بخش دوم: نوآوری سازمانی. 27
2-11-مفهوم خلاقيت و نوآوري. 27
2-12-اصول نوآوری.. 28
2-13-انواع نوآوري از ديدگاه سازمان. 28
2-13-شاخص های سنجش نوآوری.. 29
2-14-فرآیند نوآوری.. 29
2-14-عوامل موثر بر شکل گیری فرآیند نوآوری در سازمان.. 30
2-15-تفاوت خلاقیت، نوآوری و تغییر.. 31
2-16-تکنیک های تقویت خلاقیت و نوآوری در سازمان.. 32
بخش سوم: مدیریت دانش و نوآوری سازمانی. 34
2-17-فرآيندهاي مديريت دانش و نوآوري.. 34
2-18-ارتباط مديريت دانش با نوآوري.. 35
2-19-نقش مدیریت در پرورش خلاقیت و نوآوری در سازمان.. 39
2-20-تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری.. 40
2-21-نتیجه گیری.. 41
2-22-پیشینه تحقیق.. 42
2-22-1- مطالعات داخلی.. 42
2-22-2-مطالعات خارجی.. 46
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه.. 51
3-2- روش تحقيق.. 51
3-3- جامعه آماری تحقیق.. 52
3-4- نمونه آماری.. 52
3-5- روش نمونه گيري.. 54
3-6- روش جمع آوري اطلاعات.. 54
3-7- چگونگي طراحي ابزار سنجش تحقيق.. 55
3-8- روايي و پايايي پرسشنامه.. 56
3-8-1- روايي.. 56
3-8-2- قابليت اطمينان (پايايي)پرسشنامه.. 56
3-9- روش هاي تجزيه و تحليل آماري.. 58
3-9-1 تجزيه و تحليل با استفاده از آمار توصيفي.. 59
3-9-2- تجزيه و تحليل با استفاده از آمار استنباطي.. 59
3-9-3- آزمون كلموگروف- اسميرنف.. 59
3-10-خلاصه فصل.. 60
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه.. 62
4-2- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی.. 63
4-3- توصیف متغیرهای تحقیق.. 69
4-3-1- توصیف متغیر کسب دانش.. 69
4-3-2-توصیف متغیر حفظ دانش.. 70
3-3-توصیف متغیر انتقال دانش.. 71
4-3-4- توصیف متغیر خلق دانش.. 72
4-3-5- توصیف متغیر کاربرد دانش.. 73
4-3-6- توصیف متغیر نوآوری سازمانی.. 74
4-4- بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها.. 75
4-5-آزمون فرضیه های تحقیق.. 76
4-6-خلاصه فصل.. 81
فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه.. 83
5-2- نتایج آمار توصيفي.. 83
5-3- نتایج بررسی فرضیات تحقیق.. 84
5-4- نتیجه گیری.. 86
5-4 پیشنهادات اجرایی مبتنی بر نتایج تحقیق.. 87
5-5 محدودیت های تحقیق:.. 87
5-6 پيشنهادات براي تحقيقات آتي.. 88
منابع و مآخذ. 89
پیوست
پیوست الف – پرسشنامه. 98
پیوست ب-خروجی نرم افزار.. 102مدیریت دانش


نوآوری سازمانی


خلق دانش


انتقال دانش


کسب دانش


حفظ دانش


کاربرد دانشمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود , پایان نامه , پورپوزال , حسابداری , مدیریت ...

خلاصه مقاله: بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت دانش با نوآوری در سازمان ها

بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان

هدف از این پایان نامه بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان در ...

مرجع دانلود متن کامل پایان نامه | پایان نامه بررسی ارتباط ...

مکان شما: خانه / پایان نامه بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت دانش

... بررسی ارتباط میان مولفه ... مولفه های مدیریت دانش با ... دانش با نواوری در سازمان ...

بررسی ارتباط میان شرکت در فعالیتهای ورزشی و سلامت عمومی ...

بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان هدف از این پایان نامه بررسی ...

پایان نامه بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با ...

چکیده مدیریت دانش ارتقای یک رویکرد جامع برای شناسایی، تسخیر، بازیافتن، تسهیم و ارزشیابی یک سرمایه اطلاعاتی سازمان است و بر ابعاد مختلف سازمان تاثیر می‌گذارد.

بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان ...

سازمان ها با نوآوری بیشتر، در پاسخ به محیط های متغیر و ایجاد و توسعه قابلیت های جدیدی که به آنها اجازه دهد به عملکرد بهتری برسند، موفق تر خواهند بود(Montes and et al, 2004).

مرجع دانلود متن کامل پایان نامه | پایان نامه بررسی ارتباط ...

مکان شما: خانه / پایان نامه بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان...

بررسی نقش عوامل مؤثر بر سازمان یادگیرنده در ساختار نظام ...

... های مدیریت دانش ... ارتباط فرهنگ سازمانی با ... بررسی مؤلفه‌های سازمان ...

پرسشنامه بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری ...

همچنین از دیدگاه کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان، تمامی مولفه های مدیریت دانش در سازمان مذکور از وضعیت نسبتا مطلوبی برخوردار است.

پایان نامه بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با ...

چکیده مدیریت دانش ارتقای یک رویکرد جامع برای شناسایی، تسخیر، بازیافتن، تسهیم و ارزشیابی یک سرمایه اطلاعاتی سازمان است و بر ابعاد مختلف سازمان تاثیر می‌گذارد.

مرجع دانلود متن کامل پایان نامه | پایان نامه بررسی ارتباط ...

مکان شما: خانه / پایان نامه بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان...

پایان نامه بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با ...

با توجه به ضرورت استقرار مدیرت دانش مسئله تحقیق حاضر اینست در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان نوآوری سازمانی با به کارگیری مولفه های مدیریت دانش به طور کامل محقق نیافته است.

پایان نامه بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با ...

با توجه به ضرورت استقرار مدیرت دانش مسئله تحقیق حاضر اینست در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان نوآوری سازمانی با به کارگیری مولفه های مدیریت دانش به طور کامل محقق …

بررسی نقش هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در تبیین رابطه بین ...

... بین مدیریت دانش و نوآوری ... بررسی ارتباط ... و نوآوری در سازمانهای ...

پایان نامه بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با ...

با توجه به ضرورت استقرار مدیرت دانش مسئله تحقیق حاضر اینست در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان نوآوری سازمانی با به کارگیری مولفه های مدیریت دانش به طور کامل محقق …

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت دانش

... بررسی ارتباط میان مولفه ... مولفه های مدیریت دانش با ... دانش با نواوری در سازمان ...

بررسی ارتباط میان شرکت در فعالیتهای ورزشی و سلامت عمومی ...

بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان هدف از این پایان نامه بررسی ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت دانش

... بررسی ارتباط میان مولفه ... مولفه های مدیریت دانش با ... دانش با نواوری در سازمان ...

پایان نامه بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با ...

چکیده مدیریت دانش ارتقای یک رویکرد جامع برای شناسایی، تسخیر، بازیافتن، تسهیم و ارزشیابی یک سرمایه اطلاعاتی سازمان است و بر ابعاد مختلف سازمان تاثیر می‌گذارد.

مرجع دانلود متن کامل پایان نامه | پایان نامه بررسی ارتباط ...

مکان شما: خانه / پایان نامه بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان...

مرجع دانلود متن کامل پایان نامه | پایان نامه بررسی ارتباط ...

مکان شما: خانه / پایان نامه بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان...

بررسی رابطه بین مدیریت دانش با نوآوری در سازمان های صنعتی

بخش های زیادی مانند مقالات مدیریت، اخبار مدیریت، کنکور کارشناسی ارشد مدیریت، دکتری مدیریت و بسیاری از زیر بخش های دیگر در این سایت قرار دارد.

پایان نامه ارشد:بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با ...

پایان نامه ارشد:بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان (مطالعه ...

پرسشنامه بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری ...

همچنین از دیدگاه کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان، تمامی مولفه های مدیریت دانش در سازمان مذکور از وضعیت نسبتا مطلوبی برخوردار است.

تحقیق در مورد احترام به پدر و مادر در منطق اسلام

تحقیق: ديابت دوران بارداري

تحقیق در مورد مدیریت بازاریابی جهانی 3ص

پل و ساختار آن

تحقیق عدسی ها

دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر ساختار پایگاه داده اوراکل

تحقیق در مورد بخش های اصلی کامپيوترهای شخصی

فایل سه بعدی آماده cnc منبت پایه تکی 136

دانلود پاورپوینت قانون،حقوق ومسئوليت‌هاي پرستار- 86 اسلاید

کتاب صوتی داستان معروف شازده کوچولو